Algemene voorwaarden

Dienstverlening door Leen De Cock

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de eenmanszaak Leen De Cock, met ondernemingsnummer: 0753.598.245, vallend onder de bijzondere vrijstelling voor kleine ondernemingen, met maatschappelijke zetel in Ezelstraat 12, 9230 Wetteren (België).

Deze algemene voorwaarden gelden voor (online) workshops, trajecten, cursussen, coaching en alle andere activiteiten georganiseerd door Leen De Cock.

Artikel 1

  • De factuur dient betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op, gelijk aan 10% alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag als schadebeding, met een minimum van 50 euro.
  • De factuur wordt steeds digitaal verstuurd per mail.
  • Bij een betaling in termijnen worden de facturen automatisch verstuurd. Indien de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
  • Bij betalen in termijnen dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) cursus – traject – workshop – activiteit aanvangt, tenzij anders overeengekomen. Zoniet kan de toegang geweigerd worden.
  • Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als aanvaard beschouwd.

Artikel 2

Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring. Deze staan duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3

 3.1 Indien de klant tijdens een training, cursus, workshop, activiteit of meerdaags traject   beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd.

3.2 het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.

3.3 Dit geldt voor alles georganiseerd door Leen De Cock.

Artikel 4

 De inschrijving/ bestelling per mail, sms of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook of Instagram, geldt effectief als een inschrijving/ bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Leen De Cock.

De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 5

 5.1 Bij annulatie van een (online) workshop, traject of andere activiteit waar de klant zich vooraf dient voor in te schrijven, is deze tot 14 dagen op voorhand 50% van het volledige bedrag verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is deze het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.

5.2 Een individuele sessie: Bij annulatie tot 24 uur voor aanvang van de sessie kan de afspraak verlegd worden, bij annulatie minder dan 24 uur op voorhand vervalt de afspraak en is de klant het verschuldigd bedrag van de sessie verschuldigd.

5.3 Producten: (online) cursussen, aankopen waar geen begeleiding in zit worden volledig vooral betaald en kunnen noch geannuleerd noch terugbetaald worden.

5.4 indien de klant Leen De Cock niet op de hoogte brengt van annulering, is de klant het volledige bedrag verschuldigd.

5.5 Een annulering is pas geldig na ontvangstmelding door Leen De Cock.

Artikel 6

 Bij annulatie door Leen De Cock wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een groeitraject, cursus, sessie of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht.

De dienstverlening wordt dan opgeschort tot nader order en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Leen De Cock hiertoe in staat wordt geacht. Waar mogelijk zal Leen De Cock een passend alternatief aanbieden. De klant kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.

 Artikel 7

 Indien de klant tijdens een (online) workshop, groeitraject, cursus, coaching of andere 1- of meerdaagse activiteit beslist om te stoppen, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Dit geldt voor alles georganiseerd door Leen De Cock.

Artikel 8

 8.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens de workshops, trajecten, cursussen, coaching of andere activiteiten of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste 8 kalenderdagen na de activiteit.

8.2 De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

8.3 De schadevergoeding waartoe Leen De Cock mogelijks gehouden is, beperkt zich tot het totaalbedrag dat de klant voor de activiteit betaald heeft.

Artikel 9

 9.1 indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het huisarts, psycholoog, psychiater, therapeut, …) voor om de coaching of een andere activiteit te volgen.

Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

9.2 Geen dienst van Leen De Cock is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische begeleiding.

9.3 Alles aangeboden door Leen De Cock is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun proces van persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen. Leen De Cock is groeibegeleider. De klant wordt steeds door haar persoonlijk begeleid (online of offline).

9.4 Leen De Cock heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot de dienst te weigeren. Indien de toegang geweigerd wordt na aanvang van een traject, heeft de klant recht op terugbetaling van een deel van het inschrijvingsgeld. Dit bedrag stemt overeen met het niet- vervulde deel van het traject.

9.5 De aansprakelijkheid van Leen De Cock beperkt zich tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering ‘beroepsaansprakelijkheid’.

Artikel 10

 10.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

10.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Leen De Cock.

Artikel 11

Iedere opdracht betreft echter steeds een inspanning, waarbij Leen De Cock niet instaat voor het succes en welslagen van de dienstverlening, noch voor de mate waarin de dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel. Om de slaagkansen van het traject te verhogen is er ook een engagement van de klant/coachee nodig om achteraf met de bekomen inzichten aan de slag te gaan. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan zal de impact van het traject sterk dalen.

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 31 januari 2021